OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.home-decor.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinností Prodávajícího (provozovatel) a Kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (ve smyslu § 1751 zákona č.č.89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou Spotřebitel, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek,zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 5 - Odatoupení od Kupní smlouvy, vše ve znění novel.

Provozovatel obchodu:
HOME & DECOR
Kateřina Strnadová
Třešňová 407 
250 84  Křenice
IČ: 86573152
DIČ: CZ7553030210
Firma je plátce DPH.
Číslo účtu CZK: 2000478863/2010 Fio banka, a. s.
Číslo účtu EUR: 2000478863/8330 Fio banka, a. s.

II. KUPNÍ SMLOUVA

Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu www.home-decor.cz mezi Prodávajícím a Kupujícím - jinou právnickou nebo fyzickou osobou, která v té souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „kupující - podnikatel“), řídí se jejich vzájemné vztahy zákonem č. 634/1992 Sb., obchodním zákoníkem o ochraně spotřebitele, v platném znění a přiměřeně též těmito obchodními podmínkami. V tomto případě se však kupující nepovažuje za spotřebitele a nemá tak ani právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu podle  těchto obchodních podmínek.

Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky a reklamační řád jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká Prodávajícímu závazek odevzdat Kupujícímu objednané zboží a Kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.home-decor.cz.

Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.

Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetových obchodů, jeho popis, parametry, rozměry, váha a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.

IV. REGISTRACE KUPUJÍCÍHO

Kupující má možnost vytvořit si na webových stránkách internetového obchodu www.home-decor.cz svůj vlastní zákaznický účet, a to prostřednictvím své registrace.

Registrace kupujícího se provádí přímo prostřednictvím webových stránek. V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu, a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem nebude kupující nucen vyplňovat. Po vyplnění a potvrzení všech registračních údajů bude kupujícímu bez zbytečného odkladu odeslána emailová zpráva obsahující přihlašovací jméno a heslo.

Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů), sledování historie a stavu všech svých objednávek, dále je kupující informován o marketingových akcích, slevách a novinkách a získává členství ve Věrnostním programu HOME & DECOR.

V. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.

Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové a telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.

Kupující je oprávněn stornovat jím učiněnou objednávku nejpozději následující den po jejím odeslání prodávajícímu, telefonicky  na tel: 777 170 889 nebo emailem na emailové adrese info@home-decor.cz.

V případě, že objednávka byla již vyřízena a byla zabalena, budou zákazníkovi vyúčtovány náklady spojené se zabalením zásilky.

V případě, že objednávka byla již vyřízena a byla expedována, budou zákazníkovi vyúčtovány náklady spojené se zabalením a expedováním.

V případě, že zákazník zruší objednávku před zabalením či expedováním, nebude účtován žádný poplatek.

Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.

Prodávající potvrdí kupujícími objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce či případně i telefonicky na telefonní číslo kupujícího uvedené v objednávce.

Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.

Dojde-li ke stornu objednávky kupujícím v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek internetového obchodu www.home-decor.cz nebo dojde-li k zániku objednávky z jiného důvodu v době, kdy už kupující zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se prodávající odeslat příslušnou částku zpět na účet . (dle dohody smluvních stran) kupujícímu do 14 (čtrnácti) pracovních dnů ode dne, kdy došlo k zániku objednávky. Pro zachování této lhůty pro vrácení již poskytnutých finančních prostředků postačí, učiní-li prodávající v této lhůtě potřebné úkony (např. učiní příkaz k úhradě či vyzve kupujícího k jejich vyzvednutí) směřující k jejich vrácení.

VI. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění závazku prodávajícího je sklad prodávajícího na adrese provozovny prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci – přepravní společnosti k dopravě kupujícímu, či kde dojde k osobnímu odběru objednaného zboží kupujícím.

Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí při osobním odběru nebo jeho předáním prvnímu dopravci.

VII. CENA A PLATBA

 

Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu www.home-decor.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě. Ceny za dopravu a další poplatky může ověřit na stránce DOPRAVA A PLATBA.

K ceně zboží bude prodávajícím připočítána částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit za podmínek odstavce IX. těchto obchodních podmínek.

Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny takto:

a) dobírkou (hotově řidiči dopravce při předání zboží)

b) platbou v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru

c) bankovním převodem na účet prodávajícího.

Pokud má zákazník platný slevový kód či kód z dárkové poukázky, vloží tento kód do kolonky Slevový kupón/dárkový šek v záložce „Nákupní košík/pokladna. Sleva mu bude v košíku ihned odečtena. Jednotlivé procentuální slevy se nesčítají, platí vždy jen ta, která má nejvyšší hodnotu.

Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově v provozovně  prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

VIII. DODACÍ LHŮTA

 

V případě, že zboží má prodávající skladem, zavazuje se je vyexpedovat – předat dopravci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5  pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy, v případě platby bankovním převodem je tímto myšlena lhůta od připsání finančních prostředků na náš účet. Zboží expedované před víkendem nebo státním svátkem bude doručeno následující pracovní den. V případě realizace objednávky v době marketingové akce nebo v jiných situacích (dovolená, adventní čas atd.) se může doba expedice prodloužit, nejpozději však do 10-ti dnů). Dodací lhůty se pak řídí přepravními podmínkami dopravce dle kupujícím zvoleného způsobu dopravy. Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se podat neprodleně zprávu kupujícímu o termínu odběru.

Zvolí-li kupující jako způsob doručení dodávaného zboží osobní odběr, pak má-li prodávající toto zboží na skladě, zavazuje se je připravit k odběru bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 -ti pracovních dnů po uzavření smlouvy. Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se podat neprodleně zprávu kupujícímu o termínu odběru.

V případě, že objednané zboží nemá prodávající skladem nebo je nebude možné z jiného důvodu předat dopravci či připravit k osobnímu odběru ve lhůtách dle předchozích dvou odstavců, oznámí tuto skutečnost prodávající kupujícímu a zároveň mu sdělí předpokládaný termín expedice či umožnění osobního odběru dodávaného zboží kupujícím. V případě, že by tento předpokládaný termín dle předchozí věty měl být delší než 10-ti pracovních dní ode dne uzavření kupní smlouvy, vzniká kupujícímu právo odstoupit od kupní smlouvy, avšak jen bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto důvodu pro odstoupení dozví.

IX. DOPRAVNÍ PODMÍNKY A CENA ZA DOPRAVU

 

Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z těchto způsobů jeho doručení v rámci České republiky:


BANKOVNÍM PŘEVODEM


Česká pošta - Doporučená zásilka:                                       49,- Kč

Česká pošta – Obchodní balík:                                            139,- Kč

Přepravní společnost PPL:                                                   109,- Kč


DOBÍRKA

Česká pošta - doporučená zásilka:                                       89,- Kč

Česká pošta - Balík na poštu:                                             169,- Kč

Přepravní společnost PPL:                                                  149,- Kč


OSOBNÍ ODBĚR

Vyčkejte na zprávu, že je zboží připraveno na prodejně. Vaše objednávka je poté připravena k vyzvednutí po dobu 5 dní. Hotově nebo úhradou na platebním terminálu, tj. platební kartou na prodejně – zdarma. V případě volby osobního odběru Vás budeme informovat telefonicky nebo e-mailem, jakmile pro Vás bude zboží připraveno.

Květiny K
Tauferova 1041/2 (u nové Billy)
Praha 9 - Kbely

Pracovní doba ve všední den je od 8:30 do
18:30 hodin, o víkendu 8:00 - 13:00 hodin.


X. NEBEZPEČÍ ŠKODY A VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZBOŽÍ

Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí při osobním odběru nebo okamžikem jeho předání prvnímu dopravci.

Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

XI. ODSOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14-ti denní lhůty. V případě zaslání zboží zpět bez předchozí domluvy s prodávajícím, nebude zásilka převzata a bude zaslána zpět odesílateli. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží.

Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy dle předchozího odstavce mimo jiných zákonných důvodů především v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího. Porušil-li kupující jejich originální obal, ani v případě dodávky novin, periodik a časopisů. Právo odstoupit nemá kupující ani v případě, bylo-li zboží upraveno dle jeho přání nebo pro jeho osobu.

V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, je kupující povinen vrátit na vlastní náklady již dodané zboží zpět prodávajícímu, a to kompletní (včetně veškerého příslušenství, návodu a jiné dokumentace) v původním neporušeném obalu na adresu sídla podávajícího. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené a bez zjevných známek užívání. Spolu se zbožím je kupující povinen vrátit kupujícímu i originál dokladu o jeho koupi. Kupující je povinen zabalit či jinak opatřit zboží pro zpětnou přepravu takovým vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. Nebezpečí škody na zboží, ohledně kterého kupující odstoupí od smlouvy, nese kupující až do okamžiku jeho doručení prodávajícímu. Prodávající není oprávněn převzít zboží zaslané na dobírku.

V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou a kupující souhlasí aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu.

Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal, nejpozději však do 2 (dvou) dnů od jeho faktického převzetí.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v souladu s předchozími odstavci tohoto článku obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit mu již zaplacenou částku za toto zboží bez zbytečného odkladu po doručení zboží a jeho kontrole, nejpozději však do 14 (čtrnácti) pracovních dnů po doručení zboží prodávajícímu. Tato finanční částka bude vrácena kupujícímu bankovním převodem. Bude-li vracené zboží doručeno prodávajícímu osobně kupujícím nebo jeho zástupcem, je prodávající povinen vrátit kupujícímu příslušnou částku v hotovosti oproti zpětnému převzetí zboží.

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 1751, zákon č. 89/2012 Sb) dle našich obchodních podmínek.

V případě, že si kupující zvolil jako způsob doručení dobírku a zásilku z libovolných důvodů nepřevezme, bude toto jednání považováno za porušení "Obchodních podmínek" a "Kupní smlouvy". 
Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 200,- Kč.
V případě, že kupující požádá o opakované doručení, bude mu zásilka znovu zaslána a celková cena objednávky bude zatížena dvojnásobným poplatkem za poštovné.


XII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A VYŘÍZENÍ REKLAMACE


Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání je kupující povinen reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy je sám zjistí nebo mohl zjistit, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů od převzetí zboží.

Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího kupujícímu. V tom případě nese odpovědnost za poškození zboží dopravce. Při převzetí zásilky je kupující, případně příjemce zásilky povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn ve svém vlastním zájmu zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud kupující či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu písemně nebo elektronickou poštou na info@home-decor.cz prodávajícímu a především dopravci, nejpozději však do 2 (dvou) kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě. Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí kupující se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu byla zásilka doručena.

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetových obchodů , a to v délce trvání 24 (dvacetičtyř) měsíců od faktického převzetí zboží kupujícím. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat

Reklamaci vad zboží je kupující povinen učinit písemně na adresu sídla prodávajícího. V písemné reklamaci vad je kupující povinen vady označit nebo popsat jakým způsobem se projevují, a dále pak navrhnout způsob vyřízení reklamace.

Současně s reklamací vad je třeba, aby kupující doručil prodávajícímu reklamované zboží na adresu provozovny prodávajícího spolu s dokladem o koupi zboží, a to kompletně s veškerým příslušenstvím a příslušnou dokumentací. Prodávající není povinen převzít zboží, které by mu bylo zasláno na dobírku. Reklamované zboží je kupující povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení.

Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat telefonicky na tel: 777 170 889 nebo info@home-decor.cz.

Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu prokazatelných, účelně vynaložených nákladů na její provedení a na doručení reklamovaného zboží prodávajícímu.

Veškeré zboží slouží především jako dekorace, při čištění či udržování tohoto zboží je tedy třeba postupovat s ohledem na tuto skutečnost. U textilu je vždy uvedena informace o vhodném způsobu praní. Ostatní dekorace a doplňky čistěte pouze navlhčenou textilií nebo se předem informujte u prodejce o správné údržbě. Při nesprávném postupu údržby (použití horké vody, drsné houbičky, myčky, saponátu apod.) prodejce neručí za případné škody a změny stavu produktu a není možné tyto vady reklamovat!


Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona zejména §1914 až 1925,§ 2099 až 2117,§ 2158 až 2174 občanského zákoníku , v platném znění. V případě kupujícího – podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 634/1992 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.


XIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Prodávající tímto prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a to výhradně za účelem:

a) splnění předmětu smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím

b) nabízení dalšího obchodu nebo služeb kupujícímu

Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.


XIV. AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY, PRÁVA TŘETÍCH OSOB, ODPOVĚDNOST


Prodávající neodpovídá kupujícímu ani třetí osobě za jakékoli škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na webových stránkách www.home-decor.cz. Informace o zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu nelze považovat za prohlášení o vhodnosti tohoto zboží pro některý konkrétní účel.

Veškeré materiály publikované na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího, jsou chráněny autorským zákonem. Tyto webové stránky a jejich jednotlivé části (zejména popisy a vyobrazení prodávaného zboží, rozdělení kategorií zboží) nesmí být zkopírovány elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněny veřejnosti či jinak užity bez předchozího písemného svolení prodávajícího.

Kupující bere na vědomí, že názvy a označení výrobků, služeb a společností uvedených na webových stránkách internetového obchodu www.home-decor.cz mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných třetích osob (dodavatelů, výrobců zboží) a požívají příslušné právní ochrany.

Upozorňujeme, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodejce může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.ledna 2014

 

NzkzMTU